NAV Masfjorden

NAV Masfjorden heldt til i Nordbygda senter på Hosteland.

Det vart frå 01.07.2006 oppretta ein ny statsetat i Noreg ; NAV, Dette etter at Trygdeetaten og aetat vart avvikla frå 30.06.2006.

Formålet med oppretting av ny arbeids og velferdsetat er :

  • Få fleire personar i arbeid, og færre på stønad
  • Tilpasse stønadene til brukarane sine behov
  • Få ein meir heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

I samsvar med lovreguleringa vart det inngått samarbeidsavtale mellom Arbeids-og velferdsetaten i Hordaland og Masfjorden kommune om etablering og drift av NAV Masfjorden.

Den kommunale sosialtenesta, samt ein kommunal tenestemeny bestemt av Masfjorden kommunestyre, vart innlemma i NAV Masfjorden frå åpninga av kontoret 16.12.2008, og dette er framleis kommunale tenester.

Web levert av CustomPublish