Pleie og omsorg

Pleie og omsorg er eitt av dei største ansvarsområda i Masfjorden kommune. Vi skal etter Lov om helsetenestene i kommunane gje nødvendige helsetenester til personar i kommunen vår. Dette kan dreie seg om heimesjukepleie, legetenester, sjukeheimetilbod, fysioterapi, diverse hjelpemidlar etc. Vi skal etter Lov om sosiale tenester gje nødvendig hjelp slik at personar med hjelpebehov i størst muleg grad kan greie seg sjølv. Dette kan dreie seg om heimehjelp, støttekontakt, omsorgsbustad, tryggleiksalarm etc

Tenestene våre er organisert i desse hovudområda: Institusjon - Omsorgsbustader - Heimetenester. Du vil finne meir informasjon om dei ulike tenestene ved via menyen "Pleie og omsorg", som du finn i navigasjonsfeltet over.

 

 

Web levert av CustomPublish