Politisk organisering

Tabellen nedunder syner den politiske strukturen i Masfjorden kommune.

Sentrale politiske einingar                                                           
  Ordføraren  
Kontrollutvalet Kommunestyret  
  Formannskapet  
Politiske råd og utval    
Administrasjonsutvalet   Takstutvalet
Arbeidsmiljøutvalet   Teknisk utval
Eldrerådet   Tilsetjingsutvalet
Kraftfondstyret   Ungdomsrådet
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne   Valnemnda
    Valstyret

Ved å peike og klikke på dei ulike styre, råd og utval, kjem du direkte til sidene for det einskilde av dei.

Du kan også finne informasjon om dei ulike råda og utvala ved å nytte menyen "Politisk styring" som du finn i det blå feltet ovanfor. Underutval finn du via undermenyen "Styre, råd og utval".

I denne menyen finn du også peikarar til sider med informasjon om dei ulike politiske partia og grupperingane som er representerte i Masfjorden.

Dessutan finn du sider som gjev deg tilgjenge til mellom anna rekneskap og årsmeldingar.

Web levert av CustomPublish